Felvételi követelmények

Igazgató: Németh József
     Fogadóórája: hétfő 11:00 - 12:00

Pályaválasztási felelős: Jakab Gábor
     Fogadóórája: kedd 10:30 - 11:30
 
Intézményünk a Győri Egyházmegye fenntartása alatt működő egyházi iskola. Az iskola vezetésében és az oktatásban egyházi és hitvalló világi személyek vesznek részt. Fontosnak tartjuk megismertetni diákjainkkal a keresztény értékeket. A vallási, erkölcsi és közösségi nevelést támogatják a hittanórák, a közös szentmisék, a lelki napok, valamint az iskolalelkész tevékenysége. Szeretnénk, ha Krisztus személye és tanítása lenne iskolai közösségünk összetartó ereje, és a ránk bízott diákok támasza.
Iskolánk az Orsolyita Rend 1726-ban alapított intézményének oktatási hagyományait folytatja, benne óvoda, általános iskola, hat- és négyévfolyamos gimnázium működik.

KÉPZÉSI TÍPUSOK ÉS INDÍTHATÓ OSZTÁLYOK
1. Négyévfolyamos gimnázium (a 9. évfolyamon indul)
               Tanulmányi terület kód: 0004
2. Hatévfolyamos gimnázium (a 7. évfolyamon indul)
               Tanulmányi terület kód: 0006

Mindkét iskolatípusban általános gimnáziumi képzés folyik. Évenként egy-egy osztályt indítunk 35-35 tanulóval. A nyelvtanulás fontosságát érezve az angol és német nyelvet emelt óraszámban (heti 4-5 óra) oktatjuk. A 11-12 évfolyamokon fakultatív órák keretében felkészítjük diákjainkat a kétszintű érettségire és a felsőfokú továbbtanulásra. A könyvtár, a szakkörök, a sportkör és kirándulások a szabadidő igényes eltöltéséhez nyújtanak segítséget. Arra is törekszünk, hogy meghívott művészek, tudósok, előadók segítségével megismertessük diákjainkkal a kultúra és művészet jeles értékeit, hogy ezáltal is sokoldalúbb emberekké válhassanak.
A távolabbi településekről érkező lányok számára kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani az iskola szomszédságában, a Szent Orsolya Rend Diákotthonában.

A JELENTKEZÉS MÓDJA
A jelentkezés módja, mind a négyévfolyamos, mind a hatévfolyamos gimnáziumba az általános felvételi eljárás keretében történik. A jelentkezési lapok az általános iskolákban igényelhetők. A jelentkezés határideje 2018. február 19.
  • A négyévfolyamos gimnáziumba jelentkezők jelentkezési lapjukat általános iskolájukban adják le. A jelentkezőknek az Oktatási Hivatal által összeállított központi írásbeli vizsgát kell tenniük magyar nyelv és irodalom, illetve matematika tantárgyakból a középfokú felvételi eljárás ütemezésében feltüntetett időpontban.
  • A hatévfolyamos gimnáziumba jelentkezők, az általános felvételi eljárásnak megfelelően, jelentkezési lapjukat iskolánkba juttassák el.

​A FELVÉTELI DÖNTÉS

  • A négyévfolyamos gimnáziumi képzésre jelentkezők esetén a felvételi döntés a tantárgyi eredmények és az írásbeli felvételi vizsga eredménye, valamint a szóbeli beszélgetés (általános műveltség, hittan) alapján történik. A felvételi vizsga során szerezhető pontszámot az alábbi módon számítjuk:
    • magyar irodalom és magyar nyelv tantárgyak jegyeinek átlagából, továbbá a matematika, történelem, idegen nyelv tantárgyak jegyeiből, illetve az informatika a fizika, kémia, biológia, földrajz tantárgyak jegyeinek átlagából számított pontszám, figyelembe véve a 7. osztályos év végi valamint a 8. osztályos félévi eredményeket (max. 50 pont),
    • a központi írásbeli felvételi vizsgán elért pontszám (max. 100 pont).

Kérjük, hogy a jelentkezési laphoz csatolják a központi írásbeli felvételi vizsga eredményét tartalmazó értékelő lapot.

  • A hatévfolyamos gimnáziumba jelentkezőknél a felvételi döntés a tanulók közismereti tantárgyainak eredményéből számított pontszám alapján történik:
    • magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, történelem, természetismeret, idegen nyelv tantárgyak 5. osztályos év végi, 6. osztályos félévi jegyek összegé-nek kétszerese (max. 120 pont).

Sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók az érvényes szakértői jegyzőkönyv alapján,- a szülő írásbeli kérésére- méltányos elbírálásban részesülnek a felvételi eljárás során. 


NYITOTT KAPUK NAPJA

2017. november 14. (kedd) 17:00 óra
2017. november 16. (csütörtök) 17:00 óra


ELÉRHETŐSÉG

Cím: 9022 Győr, Újkapu u. 2-4.
Telefon: 96/510-380
Fax: 96/510-381
URL: www.prohaszka.gyor.hu
E-mail: titkar@prohaszka.gyor.hu